Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokie lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

1. HISTORIE TRANSFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Jiří Škorpík, skorpik.jiri@email.cz
Úvod
Oheň
Hoření jako chemický proces
Živá síla
Výkon jednoho koně ● Transformace energie v živé buňce ● Člověk získává energii z potravy ● Termoregulace živých organismů
Střípky z historie větrné energetiky
Vodní kola a vodní turbíny
Historie strojů na páru
Jde to i bez páry
Elektřina
Jaderná energetika
Jak člověk začal transformovat energii ze Slunce přímo
Pár slov na závěr
Tabulky
1149 Výhřevnost některých paliv ● 1141 Napětí elektrických vedení ● 1142 Tlak v plynovodech zemního plynu
Odkazy
Koupit celý článek za 60 Kč
Často kladené dotazy, informace o prodeji a nabídku dalších e-knih tohoto webu naleznete zde.
Článek z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie; ISSN 1804-8293;
www.transformacni-technologie.cz; Copyright©Jiří Škorpík, 2006-2019. All rights reserved. Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.
● 1. Historie transformačních technologií ●

Úvod

Člověk pro přímé či nepřímé uspokojování svých potřeb od fyziologických, sociálních až po kulturní potřebuje energii. Energii spotřebovává v různých formách například vnitřní tepelnou energii okolního prostředí ho zahřívá, kinetická energie mu pomáhá prostřednictvím dopravních prostředků a rozmanitost využívání elektrické energii netřeba připomínat. Požadovanou formu energie je nutné obvykle "vyrábět" přesněji transformovat z nějaké primární energie(1) například tepelný stroj s elektrickým generátorem transformuje energii paliva na elektrickou energii prostřednictví elektrického generátoru, prostřednictvím soustrojí vodní turbíny a elektrického generátoru se transformuje potenciální energie vody na elektrickou energii a pod. Žádný primární zdroj energie není nevyčerpatelný. Ne každý druh energie, ať už z jakéhokoliv důvodu, je dostupný v místě spotřeby v požadované formě, proto většinu energie je třeba vyrábět (ve smyslu zpracovat ji pro spotřebitele) a dopravovat ji i do místa spotřeby.

(1)Primární energie
Původní forma energie na začátku transformačního procesu.

Oheň

Obvykle je takto nazývána forma hoření(2) (chemická reakce), při které "vzniká" teplo a světlo. V tomto článku je hořením myšlena rychlá oxidační exotermická reakce, respektive reakce kyslíku s jinou látkou (nejčastěji se využívá reakcí kyslíku s uhlíkem, CO, vodíkem, sírou, chlórem, sodíkem...):

Některé exotermické chemické reakce probíhající při hoření. 1.199 Některé exotermické chemické reakce probíhající při hoření
Druhá rovnice je rovnice tzv. nedokonalého spalování úhlíku. Uvedené rovnice se nazývají rovnice spalování a podle složení paliva mluvíme například o rovnicích pro spalování biomasy, rovnicích spalování uhlí apod. Pomocí takových rovnic lze vypočítat výsledné množství uvolněné energie při hoření.
(2)Poznámka
Hoření je transformace vnitřní chemické energie vstupních produktů na vnitřní tepelnou a tlakovou energii výstupních produktů a energii elektromagnetického záření (tzv. sálavé teplo). Podíl vnitřní chemické energie transformované na jednotlivé druhy energie se mění podle způsobu hoření a podmínek, obvykle platí, že čím nižší je teplota hoření, tím nižší je podíl energie záření a pod.
● 1 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

Zájem předchůdců člověka o oheň pravděpodobně způsobila jeho schopnost plašit velké šelmy, které ho ohrožovaly především v noci. Možná právě proto se dnes v lidech u malých ohnišť či krbu objevuje pocit klidu a bezpečí, i když stále má z ohně respekt. Rozdělávání a udržování ohně je jedna z nejstarších lidských dovedností a pravděpodobně to byl i silný stimul podporující rozvoj technického myšlení člověka. V současnosti lidstvo převážně využívá jiné efektivnější zdroje světla a hoření využívá pouze k výrobě tepla. Teplo z hoření je dnes dominantním uměle vyráběným teplem.

Oheň využívali již předchůdci člověka. 2.200 Oheň využívali již předchůdci člověka
Poprvé začali předchůdci člověka (člověk pekingský – Homo erectus pekinensis) využívat oheň ve svůj prospěch přibližně před 0,5 mil lety jako ochranu před šelmami [1]. V té době ještě dokázal oheň pouze udržovat, nikoliv rozdělávat, o čemž svědčí mnohametrové nepřerušené vrstvy popela v objevených pravěkých ohništích. Rozdělávat oheň se člověk naučil někdy mezi 9 až 40 tis. lety před n. l. Obrázek: Zdeněk Burian.

Ve volném prostoru otevřeného topeniště (ohniště) je možné využit pouze sálavé teplo plamene a spalin (jestliže primárním důvodem je výroba tepla). Tento způsob je velice neefektivní a nepřispívá k tepelné pohodě člověka, protože je zahříván pouze ze strany ohniště. To se poněkud zlepšilo přenesením ohně do krytých prostor (jeskyně, obydlí), kde oheň ohříval sáláním i prouděním spalin po stěnách i stěny obydlí. Zároveň byl ohříván efektivněji i vzduch kolem ohniště spalinami, ale za cenu horší kvality vzduchu ve vytápěném prostoru. Později se oheň přenesl do uzavřených ohnišť např. krb. Plamen a spaliny přímo zahřívaly tělo krbu, které ohřívalo okolní vzduch. Pro vyšší efektivitu využití energie v palivu (menší spotřeba paliva) je nutné zachytit veškeré sálavé teplo a co nejvíce vychladit spaliny, proto se odvod spalin od krbu co nejvíce protahoval (labyrintový odvod spalin). Tento princip lze ještě dnes spatřit u některých typů kamen. Také se zvětšovala teplosměnná plocha mezi spalinovodem a vzduchem. Ještě větší efektivitu a možnosti využití nabízí ohřev vody, protože ohřátá voda může být rozváděna do potřebných prostor. Zařízení, ve kterém dochází k ohřevu vody se nazývá kotel. Podle druhu paliva se rozlišuje kotel na dřevo, kotel na uhlí apod.

Vynálezem parního stroje (viz jedna z následujících kapitol) na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století vznikala potřeba vyrábět vodní páru. Nejdříve se pro tyto účely používal žárotrubný kotel určený pro výrobu syté páry. Pojem žárotrubný souvisí s konstrukčním uspořádání kotle, ve kterém je ohniště a spalinovod obklopen druhým pláštěm a objem mezi plášti je vyplněn vodou (oheň uvnitř, voda okolo):

● 2 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
Smeatonsův žáro-trubný kotel pro výrobu syté páry 1765 [2]. 3.201 Smeatonsův žárotrubný kotel pro výrobu syté páry 1765 [2]

Tento typ kotlů byl ve své době velice nebezpečný, protože často explodoval (materiálové hledisko, úroveň zpracování). I z toho důvodu byl nahrazován na konci 18. století mnohem bezpečnějšími vodotrubnými kotly, ve kterých horké spaliny proudí spalinovody vyplněné potrubím (i žebrované) s ohřívanou vodou/párou. Vodotrubný kotel obvykle obsahuje i parní buben, ve kterém dochází k oddělení syté páry od syté kapaliny (odparem na volné hladině):

Barlowův vodo-trubný kotel 1793
4.202 Barlowův vodo-trubný kotel 1793
Lze ho považovat za jednoho z předchůdců velkých elektrárenských kotlů dnešní doby, i když v té době byl pouze na horkou vodu. Úspěšnou konstrukci vodo-trubného kotle pro mobilní aplikaci jako generátoru páry vyrobil až v roce 1826 britský vědec Goldsworthy Gurney (1793-1875) [43]. Zdroj obrázku [2].

Velký rozvoj žárotrubných kotlů nastal s příchodem parních lokomotiv – mobilní aplikace parního kotle. Zásadním impulsem byla Stevensonova lokomotiva s žárotrubným kotlem. Tato koncepce kotle se u parních lokomotiv používala po celou dobu jejich historie. Lokomotivní kotel se stal postupem času dokonce jedním z nejpropracovanějších technických zařízení:

● 3 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
Koncepce moderních parních lokomotiv zůstala po celou dobu jejich historie prakticky nezměněna
5.203 Koncepce moderních parních lokomotiv zůstala po celou dobu jejich historie prakticky nezměněna
vlevo Stevensonova lokomotiva z roku 1829; vpravo pouze parní motor nebyl v další fázi vývoje umisťován šikmo dozadu ale vodorovně dopředu. Dobový obrázek [2].
Pohled do útrob kotle parní lokomotivy přes otevřenou dýmnici. 6.219 Pohled do útrob kotle parní lokomotivy přes otevřenou dýmnici
Lze spatřit vyústění žárového potrubí a v horních řadách potrubí jsou umístěny přehříváky páry. Obrázek je kopií z díla "1922 Locomotive Cyclopedia of American Practice" vydané při "Simmons-Boardman" [3].

Kotle vodotrubné se prosadily především u stacionárních aplikací. Na rozdíl od žárotrubných kotlů jsou bezpečnější, menší a účinnější. Mají ale stížené možnosti čištění než kotle žárotrubné.

Ve 20. století s příchodem velkých kotlů pro energetiku se začaly používat i nové typy ohnišť (granulační kotle, práškové kotle s  fluidním topeništěm...). Pro výrobu páry v elektrárnách se používají nejčastěji dvoutahové kotle s jednotlivými sekcemi teplosměnných ploch:

● 4 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
Schéma konstrukce elektrárenského dvoutahového kotle na kapalné palivo pro výrobu přehřáté páry.
7.204 Schéma konstrukce elektrárenského dvoutahového kotle na kapalné palivo pro výrobu přehřáté páry

Podobným bouřlivým vývojem prošly i zařízení využívající hoření pro svícení. Od zapálených větví, přes louče, svíčky, olejové lampy po plynové lampy. Především plynové lampy poněkud zbrzdily nástup elektrických žárovek tím, že částečně nahrazovaly i topení v místnostech, ale elektrická žárovka místnost vytopit nedokázala, i když její světelné vlastnosti byly do příchodu "plynové žárovky" mnohem lepší:

Vrcholem vývoje hořákových svítidel je tzv. plynová žárovka. 8.198 Vrcholem vývoje hořákových svítidel je tzv. plynová žárovka
Jádrem plynové žárovky je tzv. Auerova punčoška tvořená látkou, která se při zahřívání spalinami o teplotě až 2100 °C rozzáří jasným světlem. Některé zdroje uvádí, že vynález tohoto svídidla výrazně zbrzdil v té době již probíhající elektrifikaci [21, s. 148], protože svým jasným světlem se vyrovnala tehdejším elektrickým žárovkám. Tento princip hořákového svítidla vynalezl rakouský chemik Karl Aurer (1858-1929) kolem roku 1886, poté následovala ještě léta zlepšování pro hromadné využití [20, s. 248]. Obrázek z [3].
● 5 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

Nejdříve se jako palivo využívala biomasa (dřevo, tráva....), později člověk objevil rašelinu a uhlí. V 19. století se také začal prosazovat svítiplyn vyráběný z uhlí. Hromadné využití ropných produktů a zemního plynu nastalo až ve 20. století. Tyto zdroje se někdy souhrnně označují jako přírodní zdroje paliva. Zejména v posledních letech se začaly spalovat i různé druhy odpadů a různé zdroje umělých paliv tzv. druhotné zdroje paliva. Obecně mohou být palivem látky obsahující vysoký podíl uhlíku nebo vodíku a jejich sloučenin.

Hoření jako chemický proces

Při zvyšování efektivity hoření a řízení procesu hoření je nutné dokonale znát děje, které při hoření probíhají. Ještě v 18. století byl proces hoření zahalen tajemstvím. Vědělo se pouze to, že k hoření je potřeba paliva, a z nějaké neznámé příčiny i vzduch. Tato záhada byla pomalu odhalována prvními vědci a vyvrcholila objevem kyslíku v roce 1772, respektive 1774, kdy byl objeven kyslík (nezávisle na sobě Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) a Joseph Priestley (1733-1804) [22, s. 441]), a že hoření podporuje právě tento plyn. To byl počátek studia statiky hoření [8], což umožňovalo daleko lépe regulovat samotný proces hoření.

Ve vzduchu reaguje na svém povrchu prakticky každá hořlavá hmota se vzdušným kyslíkem (dřevo, lidská pokožka a pod.), ale vzhledem k nízké teplotě okolí se jedná o velmi pomalou oxidaci. Aby začalo hoření, což je naopak rychlá oxidace, musí se k předmětu, který má hořet přiložit např. hořící zápalka. Ani zápalka se však nezažehne sama, musí se zapálit o krabičku třecím teplem. Příčina je celkem pochopitelná: oxidace je chemická reakce, při které dochází k přetvoření molekuly. K tomu je potřeba, aby její atomy vykonávaly energický tepelný pohyb – dosáhly aktivační energie, proto rychlost chemické reakce závisí na teplotě. Jestliže se například rychlost reakce zvyšuje 3x při zvýšení teploty o 10 °C, potom zvýšení teploty o 100 °C zvýší rychlost hoření asi 60 000krát. Reakce, která probíhá normální rychlostí např. při 500 °C, při pokojové teplotě nenastane. Je nutné počátečním ohřátím vytvořit teplotu potřebnou k reakci. Vysokou teplotu pak už udržuje teplo uvolňované při reakci. Počáteční místní ohřátí musí stačit na to, aby teplo, které se uvolní při reakci, převyšovalo teplo odváděné do okolního prostoru, proto má každá reakce svoji teplotu hoření, při které vnější inciacíí (např. jiskrou) dojde hoření. Hoření začíná jen tehdy, je-li počáteční teplota rovna nebo vyšší než teplotě hoření. Teplota hoření dřeva je např. 610 °C, benzínu asi 200 °C. Popřípadě lze ještě definovat teplotu vznícení, která je vyšší než teplota hoření, a dojde při ní k hoření i bez vnější inciace. Obě teploty jsou také funkci tlaku a souhrně se nazývají zápalnou teplotou.

Sloupec hořících plynných látek (největší teplotu má na svém povrchu) se nazývá plamen.

Při hoření vznikají produkty hoření nazývané spaliny. Spaliny jsou horká směs plynů a jejich složení lze určit z Rovnic 1. Vnitřní tepelnou energii spalin lze využít například v tepelných výměnících, ve kterých se ochlazují a naopak chladící médium (kapalná voda, vodní pára, vzduch, olej...) se ohřívá teplem ze spalin. Pro návrh teplosměnných ploch (především jejich velikosti) je třeba znát jaké množství spalin se při hoření paliva uvolní a jakou mají teplotu. Toto množství se liší podle druhu paliva:

● 6 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
Výkon při dokonalém spalování
9.207 Množství spalin vzniklých při stechiometrickém spalování(3) některých paliv
α [-] součinitel přebytku vzduchu (poměr množství přiváděného vzduchu ku stechiometrickému množství vzduchu).
(3)Stechiometrické spalování
Z příslušných chemických reakcí hoření lze přesně vypočítat spotřebu kyslíku pro spálení určitého množství paliva. Pokud při spalování shoří požadované množství paliva, a přitom se do spalovacího procesu přivedlo přesně spočítané množství kyslíku, pak hovoříme a stechiometrickém spalování. Při podstechiometrickém spalování je zřejmé, že nemůže shořet veškeré palivo. Při nadstechiometrickém spalování se do spalovacího procesu přivádí více kyslíku než odpovídá výpočtu. Nejčastěji se pro spalování používá vzdušný kyslík, respektive se do spalovacího zařízení přivádí vzduch a nikoliv pouze kyslík. Pokud je do spalovacího procesu přiváděno tolik vzduchu, že obsahuje právě stechiometrické množství kyslíku, potom toto množství nazýváme stechiometrické množství vzduchu.

U pevných paliv začíná hoření na jejich povrchu a pokud neshoří povrchová vrstva nemůže hořet další. Tím se vysvětluje například relativně pomalý průběh hoření dřeva. Zvýšení výkonu při hoření tj. množství hořící látky na jednotku objemu je možné, pokud se zvýší plocha paliva (např. drcené/rozemleté uhlí, které má mnohokrát větší povrch než uhlí kusové, štěpka namísto kusového dříví apod). Palivo tak lépe prohoří, tím se zmenší i nedopal a sníží obsah škodlivých emisí ve spalinách. Pro plynná a kapalná paliva je nutné pro rychlé a účinné hoření také důkladné promíchání s kyslíkem.

Podstatně jiná je situace, když není pro hoření potřeba okolní vzduch, protože všechno potřebné je uvnitř palivové směsi. Příkladem takové směsi může být směs vodíku a kyslíku, tzv. třaskavá směs. Reakce zde neprobíhá na povrchu látky, ale uvnitř směsi. Na rozdíl od hoření se v tomto případě veškerá energie uvolňuje prakticky okamžitě, tím se zvýší tlak a nastává výbuch. Bohatá zápalná směs a následná prudká oxidace se používá u spalovacích motorů (výbušných motorů) apod. Existují také pevné výbušné látky např. střeliviny, které tvoří náplně do nábojnic (složení střeliviny například v [23, s. 74]).

Při spálení 1 kg paliva lze transformovat určité množství energie, toto množství se nazývá spalné teplo nebo výhřevnost paliva. Spalné teplo je množství transformované energie při dokonalém spálení paliva. Pokud obsahem paliva je i vodík (nebo okysličovadla) budou spaliny obsahovat vodní páru, proto se definuje ještě výhřevnost paliva(4) – množství transformované energie získané při vychlazení spalin pouze do teploty rosného bodu vody (tak aby páry nezačaly kondenzovat) ve spalinách při atmosférickém tlaku. Výhřevnost některých paliv je uvedena v Tabulce 1149.

● 7 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
(4)Poznámka
Ideální je vychladit spaliny pod teplotu rosného bodu a získat ze spalin výparné teplo, které se při kondenzaci par uvolni. Většina tepelných výměníků nedokáže technicky vychladit spaliny pod teplotu rosného bodu právě kvůli vzniklému kondenzátu (poškození výměníku korozí, odvod kondenzátu apod.).

Množství energie uvolněné při dokonalém spalování za jednotku času z dodávaného množství paliva se nazývá tepelný výkon:

Výkon při dokonalém spalování
10.206 Výkon při dokonalém spalování
mpal [kg·s-1] dodávané množství paliva; Qir [J·kg-1] výhřevnost paliva (výhřevnost některých paliv je uvedena v [44]).

Při skutečném spalování paliva nedochází k dokonalému hoření (palivo neshoří všechno-nedopal). Např. reakce C s O skončí u tvorby CO a nevznikne tedy CO2, což je podle Rovnice 1 přibližně ztráta 283,2 kJ·mol-1. Další ztráty vznikají při využití vzniklého tepla. Míru dokonalosti využití tepla v daném zařízení se nazývá účinnost. Například u kotle je účinnost vyjádřena podílem vyrobeného tepla Q a energie dodané do ohniště kotle v palivu Qir. U špičkových parních kotlů dosahuje účinnost využití tepla v palivu i více jak 95 % podle typu paliva a konstrukce kotle.

Živá síla

Přibližně 3,5 tisíce let př. n. l. vynalezl člověk stroje a postroje pro zvířata, tím je mohl začít využívat i ke konání práce (tzv. animální síly). Ze začátku byly postroje primitivní a stroje např. rádlo či vůz se přivazoval k ohonu zvířete. Mezi 6 a 7. století n.l. byl v Číně vynalezen tažný popruh skládající se z chomoutu a prsního popruhu [19, s.220] (tento vynález se v západní Evropě začal používat až kolem roku 1000 n.l.). Postupně se zvířecí síla stala nepostradatelnou v ekonomice zapádní Evropy a tím zůstala v některých oblastech přibližně do konce 19. století, než ji vystřídaly jiné technologie.

Olivový mlýn pohaněný oslem – Maroko, 2007. 11.211 Olivový mlýn pohaněný oslem – Maroko, 2007
Foto: Jerzy Strzelecki [3].
● 8 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

Výkon jednoho koně

Mechanický výkon zvířat (velikosti člověka) a lidí se pohybují pouze v desítkách až několika málo stovkách wattů. Asi jako první se problémem definice mechanického výkonu zabýval skotský vynálezce James Watt. Watt spočítal výkony koní, kteří poháněli pumpy v dolech tak, že sledoval do jaké výšky dokáže kůň průměrně za jednu sekundu vyčerpat určité množství vody. Wattovi vyšlo, že kůň za jednu sekundu zvedne 500 liber (~226,8 kg) vody do výšky jedné stopy (0,3048 m), což dnes odpovídá výkonu 678,14 W.

Watt se snažil sestrojit parní stroj, který by měl stejný výkon jako jeden kůň [22, s. 412]. Nakonec se mu podařilo sestrojit stroj, který dokázal vyčerpat 550 liber vody za jednu sekundu do výšky 1 stopy, což je přibližně 745 W. Tento výkon se stal na dlouhou dobu jednotkou výkonu pod názvem kůň. Výkon jednoho koně je mezinárodně definován 735 W (Britský kůň vychází z definic liber, což v přepočtu dělá cca 745 W).

Mechanický výkon člověka nepřesahuje 350 W, což je ale výkon špičkového cyklisty, navíc ho lze dosáhovat v kuse pouze několik minut. Průměrný mechanický výkon člověka je jen 35 W [30, s. 21].

Transformace energie v živé buňce

Transformace energie v živé buňce nemůže probíhat přímým způsobem jako u tepelných strojů pomocí tepelného oběhu [4, s. 168]. Tj. transformace neprobíhá na základě silového působení pracovní látky na okolí při velké změně tlaku a teploty, ale transformace probíhá přímým přetváření molekul pomocí volných elektronů. Živé buňky, ve kterých transformace probíhá, totiž existují jen v určitém malém rozsahu teplot, a proto chybí v živém těle velké gradienty teplot. Při tak malých teplotních gradientech by byla i tepelná účinnost klasických tepelných oběhů velice nízká. Navíc primární energie využívaná při transformaci v buňkách, pochází z oxidace, ale jak je výše uvedeno, pro smysluplnou energetickou hustotu by byla nutná rychlá oxidace jako při hoření a tedy při vysokých teplotách. To se také neslučuje s životem buňky. Ovšem potřebnou teplotu oxidace lze snížit použitím katalyzátoru v živé buňce, kterými jsou enzymy [4, s. 168] (druh bílkoviny, která podstatně urychluje chemickou reakci například oxidaci probíhající mezi teplotami 20 °C40 °C urychlí i o několik řádů [17, s. 137]).

Živý organismus nezískává energii přímo ze "surové potravy", ale potravu nejdříve zpracuje do energeticky bohaté sloučeniny ATP (adenozintrifosfát: makroergická sloučenina – energeticky bohatá sloučenina vzniklá ze stravy). Samotná přeměna energie uložená v ATP probíhá za přítomnosti enzymů v buňce procesem, při kterém se přímo vyrobí potřebný druh energie (tepelná, elektrická, mechanická). Jedná se tedy o ekvivalent procesu při přímé výrobě elektřiny a tepla. ATP reaguje s kyslíkem za vzniků spalin CO2 (anaerobní respirace). Kyslík se do těla dostává při dýchání vzduchu, který obsahuje cca 21 % kyslíku z celkového objemu. V těle se část kyslíku spotřebuje při reakci s uhlíkem a vodíkem za vzniku CO2 a vodní páry, takže vydechovaný vzduch obsahuje už jen 15 % kyslíku ve prospěch zvýšení podílu CO2 a vodní páry:

● 9 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
Transformace energie v živé buňce. 12.210 Transformace energie v živé buňce
ATP adenozintrifosfát.

Člověk získává energii z potravy

Člověk získává energii z potravy. V dnešní době je snadné si zjistit možný energetický přínos jednotlivých druhů potravin. Na obalech bývá energetická hodnota na jednotku hmotnosti nebo objemu, popřípadě lze využít obecných tabulek např. [4, s. 496]. Uvedená hodnota je množství energie, které je člověk schopen získat z dané potraviny. Je tam uvedena i výživová hodnota, což je hodnota potraviny, která udává, kolik bílkovin, tuků, sacharidů, cholesterolu, vlákniny nebo vitaminů či minerálních látek obsahuje. Existují tedy potraviny z výživového hlediska hodnotné (například jogurt, který je zdrojem kvalitních bílkovin, vitamínů a vápníku) a přitom dodávající jen málo energie. Na druhé straně jsou potraviny s vysokou energetickou hodnotou, ale malým nebo žádným přínosem pro zdraví, o těch se mluví jako o potravinách, které poskytují prázdné kalorie například sladkosti, koncentrované lihoviny, smažené brambůrky a podobně.

Každý člověk musí v potravě přijmout tolik energie kolik spotřebuje "spálí", pokud dojde k nerovnováze mezi dodávkou a příjmem energie, potom je nedostatek hrazen z rezerv těla (tuky), a nadbytek energie je naopak v těle ukládán ve formě tuku. Přičemž postup spalování jednotlivých typů energetických zásob v lidském těle je u špičkového závodníka následující: Zásoby ATP vystačí cca na 10 s intenzivní svalové práce. Pokud tělo dále pokračuje v intenzivní činnosti, musí již přistoupit k odbourávaní cukrů (sacharidů), které jsou ve svalech a játrech (glukóza a glykogen). S cukernými substráty vydrží asi hodinu svalové činnosti podmaximální intenzity. Po vyčerpání těchto zdrojů již jako zdroj energie převažují tuky (spotřeba vzduchu vyšší než u cukrů). V krajním případě při nedostaku tuků dochází ke spalování bílkoviny – hmota svalů (velká spotřeba kyslíku). Ve skutečnosti probíhá spalování (cukrů, tuků a bílkovin) současně, ale vždy s velkou převahou jednoho z uvedených typů [5, s. 93].

Průměrný podíl základních složek v potravě, z pohledu zpracování energie by měl přibližně být: 60 % sacharidů, 28 % tuků, 15 % bílkovin [4, s. 493]. Se zvyšujícím se fyzickou zátěží se zvyšuje podíl tuků na úkor sacharidů.

Porovnání spotřeby energie při spánku a jízdě na kole. 13.212 Porovnání spotřeby energie při spánku a jízdě na kole
(a) spánek 80 W, 300 kJ·hod-1; (b) cca 1,5 kW, 6038 kJ·hod-1.
● 10 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

Minimální přísun potravy pro člověka v klidu je cca 2 kWh denně, což je asi 7200 kJ. Práce člověka za jeden rok odpovídá energii cca 250 kWh při 110 W mechanického výkonu během pracovní doby. Ovšem průměrný obyvatel ČR spotřebuje pro své žití tj. bydlení dopravu vaření zábavu až 150 kWh denně. Tato spotřeba je ve velké většině kryta fosilními palivy. Např. moderní zemědělec spotřebuje více energie než vypěstuje. To vše umožňuje nahromaděná energie během miliónů let ve fosilních palivech. Jednou z posledních zemí, kde zemědělec více energie vypěstuje než spotřebuje je Indie, což je způsobeno malou mechanizací zemedělství.

Množství energie za rok přijímané v potravě jednoho člověka lze vypěstovat přibližně na 0,070,2 ha půdy (vyšší číslo zahrnuje vyšší podíl vyvážené stravy, včetně vláknin, vitamínů a živočišných bílkovin). To odpovídá potřebě přibližně 20 tis. km2 zemědělských ploch pro 10 mil. bez rezerv (ČR disponuje 25 tis. km2 zemědělské plochy).

Termoregulace živých organismů

Z poměru spotřebované energie k vykonané mechanické práce člověka se dá stanovit i mechanická účinnost lidského těla na 10...20 %. To znamná, že přibližně 80...90 % energie je ve formě tepla nutno z těla odvést tak, aby teplota lidského těla byla 36 °C (jinak hrozí narušení rychlosti metabolismu a při vyšších teplotách dokonce rozpad některých důležitých sloučenin).

Termoregulace lidského těla je složitý proces, který využívá reflexů těla (při snížení teploty samovolná svalová činnost, při zvýšení teploty pocení) případně lze vědomě ovlivňovat sdílení tepla s okolím regulací pokrytí těla oblečením, vystavení se proudu vzduchu, skrytí se do chladnějšího prostředí a pod. Sdílet teplo s okolím lze na povrchu těla, kam se dostává pomocí krevního oběhu a vedením tepla v těle nebo obráceně směrem od povrchu těla dovnitř organismu. Na povrchu těla se teplo sdílí tepelným zářením, vedením (kondukcí) do okolního prostředí, prouděním (konvekcí) prostředí kolem lidského těla a odparem v případě ochlazování.

Chlazení odparemvody na lidské pokožce probíhá při teplotě odpovídající teplotě varu parciálního tlaku páry okolí. Například i při tropickém dni, kdy je teplota vzduchu 35 °C, ale parciální tlak páry ve vzduchu odpovídá 25 °C, bude teplota potu na pokožce také 25 °C.

Střípky z historie větrné energetiky

Větrné mlýny se v Evropě objevují poprvé na přelomu 1. a 2. tisíciletí našeho letopočtu. Nejstarší zmínka využití větru (lodní plachta) pochází přibližně 1000 let př. n. l.) [6]. V 19. století se větrné turbíny používaly i pro čerpání vody ze studní, a v druhé polovině 20. století se začaly používat i pro výrobu elektřiny.

● 11 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
Větrný mlýn u Ruprechtova s Halladayvou turbínou. 14.215 Větrný mlýn u Ruprechtova s Halladayvou turbínou

Pravděpodobně první vážně míněný pokus vyrábět elektřinu z větru učinil v roce 1887 Skotský profesor James Blyth (1839-1906), když na své zahradě postavil větrnou turbínu pohánějící elektrické dynamo pro dobíjení akumulátoru. Účelem byl výzkum elektřiny a elektrických akumulátorů. Větrná turbína byla konstruována jako klasické mlýnské kolo s plátěnými lopatkami.

První větrnou elektrárnu určenou pro pohon elektrických zařízení postavil a provozoval od roku 1888 americký vynálezce Charles Francis Brush (1849-1929). Tato elektrárna už byla plně automatizována a poháněla dynamo o výkonu 12 kW, vyrobená elektřina sloužila pro pohon elektrických strojů ve vynálezcově laboratoři.

Prvnímu systematickému výzkumu možností výroby elektřiny pomocí větru se věnoval Dánský profesor Poul La Cour (1846-1908) v letech 1885-1908. La Cour postavil několik experimentálních elektráren a především regulátor výkonu. Vyrobená elektřina sloužila sice k výrobě vodíku pro plynové lampy, ale právě jeho práce byla základem dalšího vývoje pro mnoho vědců a techniků z různých koutů světa [18].

Za skutečnou předchůdkyni dnešních velkých moderních větrných elektráren lze považovat větrnou elektrárnu Američana Palmera Putnama (1900-1984) vyrobenou společností S. Morgan Smith Company (výrobce vodních turbín) a spuštěnou v roce 1941 v USA. Tato větrná elektrárna byla již plně automatizována a obsahovala i zařízení pro práci v elektrické síti (automatické odpojení od sítě i přifázování), regulaci pomocí natáčení lopatek a otáčení gondoly proti větru [18]. Putnam, tak komplexní a přelomovou konstrukci netvořil sám, ale přemluvil ke spolupráci i vědce a techniky z Massachusetts Institute of Technology, mezi nimiž byl skvělý termodynamik Theodore von Kármán (1881-1963), který provedl aerodynamický návrh rotoru:

● 12 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
Historické větrné elektrárny
15.216 Historické větrné elektrárny
vlevo větrná elektrárna Ch. Brushe (průměr rotoru 18 m, počet lopatek 144 při hmotnosti rotoru 4 tuny) [3]; vpravo větrná elektrárna Smith-Putnam (průměr rotoru 53,3 m, při jmenovitém výkonu 1250 kW se jednalo o první větrnou elektrárnu přesahující výkon 1 MW).

Pokračování příběhu o větrné energetice je v článku 4. Využití energie větru.

Vodní kola a vodní turbíny

Energie vodního spádu využívali už Mezopotámci v 6. století př. n. l. k pohonu vodního kola, které čerpalo vodu pro zavlažování. Vodní kola pro pohon mlýnů a hamrů se začaly používat na území ČR přibližně ve 12. století. Mlynáři a sekernící (tesaři) byli po staletí nositeli technického umu a pokroku na našem území [7], protože mlýny byly v té době jedny z mála mechanických zařízení, která se soutavně vylepšovala.

Vodní kolo na spodní vodu Velkopřerovského mlýna na Čertovce [7]. 16.220 Vodní kolo na spodní vodu Velkopřerovského mlýna na Čertovce [7]
● 13 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

Pakliže vynálezci vodních kol už zřejmě navždy zůstanou v anonymitě, vynálezci vodních turbín známi přeci jen jsou. První zařízení, které pracovalo na reakčním principu, a lze ho tedy nazvat vodní turbínou, bylo Segnerovo kolo sestrojené Jánem Segnerem (1704-1777) kolem roku 1750. Tento princip zaujal geniálního fyzika a matematika Leonharda Eulera (1707-1774) natolik, že rozpracoval koncept vodní turbíny, která již obsahovala klasické části jako rozváděcí a oběžné kolo. Tento koncept údajně zapadl ve zprávách akademie věd a technicky nebyl realizován [20, s. 66-67], co bylo však důležitější, Euler odvodil základní rovnice této turbíny a založil tím teorii lopatkových strojů.

Prakticky uplatnitelnou vodní turbínu sestrojil v roce 1827 Benoît Fourneyron (1802-1867) o výkonu 4,47 kW80 % účinností. Poté následovaly vynálezy dalších turbín přičemž pro současnou energetiku mají význam tři: Peltonova turbína 1884 poprvé sestrojená Lesterm Peltonem (1829-1908), Francisova turbína 1849 poprvé sestrojená Jamesem Francisem (1815-1892) a Kaplanova turbína 1912 poprvé sestrojená Viktorem Kaplanem (1876-1934). Každá z uvedených turbín je vhodná pro konkretní rozsah spádů a průtoků. Velké vodní turbíny dosahují účinností větší jak 95 % a z tohoto hlediska patří mezi nejen nejdokonalejší lopatkové stroje ale i motory obecně.

Vodní turbíny se používájí ve vodních elektrárnách. První vodní elektrárny pro výrobu stejnosměrné elektřiny byly dány do provozu v roce 1881 s výkony menšími jak 1 kW pro napájení žárovek [21, s. 144]. První elektrárna pro výrobu střídavého proudu byla dána do provozu 26. srpna 1896 (myšleno komerčního provozu) na Niagaraských vodopádech [38, s. 356]. Výkon této vodní elektrárny byl 2x5000 koňských sil [38, s. 340].

Současnost: Turbosoustrojí s Kaplanovou turbínou. 17.221 Současnost: Turbosoustrojí s Kaplanovou turbínou
Turbínu vyrobila společnost Voith [9, s. 591]. U klasických vodních elektráren bývá turbína a generátor na jedné hřídeli (turbosoustrojí).
● 14 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

Historie strojů na páru

Vodní pára (dále jen pára) je v energetice nejrozšířenější pracovní médium. Pára se pro parní motory (parní turbína, Pístový parní motor...) vyrábí v parním kotli. Odtud je potrubím přiváděna k příslušnému parnímu motoru. Její expanzí v parním motoru se koná práce, která je z motoru odváděna otáčející se hřídelí. Pára je z motoru nejčastěji odváděna do kondenzátoru, odkud je zkondenzovaná voda čerpána do parního kotle a celý oběh se opakuje. Takový oběh se nazývá parní oběh nebo také Rankine-Clausiův oběh.

Předehrou k vývoji plnohodnotného parního stroje byl zdánlivě nesouvísející objev tlaku vzduchu a jeho účinky Evangelistem Torricellim (1608-1647) z roku 1643. Důsledky takového objevu pochopilo hned několik vzdělanců a vynálezců té doby. Stačí tedy sestrojit nádobu s pístem, přičemž z nádoby "vysát" vzduch a okolní tlak zatlačí píst do nádoby a přitom může zdvihnou užitečnou zátěž.

Za účelem "vysátí" vzduchu z nádob vynalez roku 1650 Otto von Guericke (1602-1686) vývěvu. Ta v té době byla málo účinná a tak se konaly pokusy vytlačit vzduch pomocí výbuchu střeného prachu (Christian Huyghens, Denis Papin (1647-1712)). Nakonec zvítězila myšlenka použít k vytěsnění vzduchu v nádobě vodní páru, která následně zkondezuje a tím vytvoří v nádobě hluboký podtlak. Podrobněji o ranných vynálezech předcházející parnímu stroji např. v [20, s. 29], [21, s.65..71].

Za první plnohodnotný parní stroj lze považovat parní čerpadlo Thomase Saveryho (1650-1715). Tento muž si patentoval v roce 1698 stroj s názvem "Nový vynález k zvedání vody a k uskutečnění pohybu pro všechny druhy rukodílen hybnou silou ohně; bude velmi důležitý pro vysoušení dolů, k zásobování měst vodou a k pohonu rukodílen všeho druhu, které nemají vodní síly ani stálého větru" [20, s. 34]. Jedná se o typ čerpadla, který neobsahuje pohyblivé díly (kromě přepouštěcích ručně ovládaných kohoutů). Voda je čerpána střídavě atmosférickým tlakem a tlakem páry. Takový stroj se dnes nikde nepoužívá a parním čerpadlem je obvykle myšleno čerpadlo poháněné pístovým parní motorem.

Saveryho parní čerpadlo. 18.224 Saveryho parní čerpadlo
Hlavní částí Saveryho čerpadla byla tlaková nádoba opatřená přívodem páry z kotle ve své horní části a zaústěným sacím a výtlačným potrubím ve svém dnu. Zařízení fungovalo tak, že přívodním potrubím se do nádoby pustila pára, načež se přívod uzavřel ventilem 1 a nádoba se osprchovala studenou vodou ovládanou ventilem 4. Během sprchování vodní pára uvnitř nádoby kondenzovala. Kondenzací páry se v nádobě snížil tlak (téměř do vakua podle teploty a množství chladící vody), toto snížení tlaku způsobilo po otovření ventilu 2 na sacím potrubí nasátí vody. Až se voda přestala nasávat vetil byl uzavřen a otevřel se ventil 3 i ventil 1, a voda z nádoby se vytlačila pomocí páry do požadované výšky. Pak se celý cyklus opakoval. Pro čerpací výšku menší než cca 8 m postačil tlak páry atmosférický.
● 15 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

V roce 1705 Savary společně s Thomasem Newcomenem (1663-1729) poprvé představili parní motor s pohyblivým pístem. Jednalo se o atmosférický parní motor, který rozvinuli z myšlenky Saveryho čerpadla. U tohoto typu parního motoru koná práci atmosférický tlak působící na plochu pístu v okamžiku, kdy pod pístem kondenzuje pára a využívá tak vznikající podtlak vyvolaný zmenšováním objemu kondenzující páry. U prvních motorů byla kondenzace páry způsobována proudem chladící vody kolem válce, ovšem za několik let tento sytém kondenzace Newcomen zdokonalil (urychlil) a studenou vodu přímo vstřikoval do válce motoru:

Newcomenův a Savaryho atmosférický parní stroj
19.225 Newcomenův a Savaryho atmosférický parní stroj
1; 2; 3 ventily, které jsou střídavě otvírány a zavírány. p [Pa] tlak páry ve válci; A [m2] plocha pístu; Fat [N] síla působící na píst od rozdílu mezi atmosférickým tlakem a tlakem páry ve válci; m [kg] hmotnost závaží; g [m·s-2] gravitační zrychlení; Fg [N] síla, kterou působí závaží. Zdroj dobové kresby vlevo [12].

V druhé polovině 18. století scot James Watt (1736-1819) Newcomenův parní motor podstatně zdokonalil. Válec již nebyl nad kotlem, ale dále od kotle. Zjistil také, že vstříknutím studené vody do válce ochladí nejen páru ale i válec, což způsobí, že na jeho ochlazených stěnách v dalším cyklu zbytečně kondenzuje čerstvě vstříknutá pára. Jeho úsilí tento problém vyřešit vedlo k vynálezu kondenzátoru. Kondenzátor byl umístěn zcela mimo válec. Dalším jeho velkým vylepšením byl přivod páry na obě strany pístu, čímž parní motor velice zefektivnil a vznikl dvojčinný parní motor. Také zvýšil pracovní tlak páry na 1,5 at, tedy vyšší než je atmosférický tlak. Tento tlak zvýšil pomocí dalšího pístu, který dokázel čerpat vodu do kotle i pod tlakem – napájecí čerpadlo kotle. Také zmechanizoval regulaci výkonu tzv. odstředivým regulátorem dnes známý jako Wattův regulátor. Watt mimo jiné vynalezl planetovou předovku pomocí, které převáděl posuvný přímočarý pohyb pístu na pohyb rotační. Kliková hřídel byla již tehdy sice známa, ale patentována, a proto ji Watt nemohl použít [20, s. 45]:

● 16 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
Schéma Wattova parního stroje. 20.226 Schéma Wattova parního stroje.
1 přívod páry z kotel; 2 šoupátkové komory, ve kterých dochází přepínaní mezi vstupem páry do válce a výstupem páry do kondenzátoru; 3 vstup páry do kondenzátoru; 4 odstředivý regulátor, který reguluje rychlost otvíraní vstupu páry do válce; 5 pohon ovládání šoupátek; 6 otáčející se rotor stroje; 7 kondenzátor; 8 chladící voda; 9 pístové čerpadlo; 10 voda do kotle.

Parní stroj byl používán pro pohon stacioárních i mobilních jednotek (pohony transmisí, elektrických generátorů, pohon lodí, lokomotiv...). Co do velikosti produkce byl vrcholem jeho využívání začátek 20. století. Postupně byl vytlačován parními turbínami (v případě větších výkonů) a spalovacími motory (menší výkony), nakonec v 50. letech 20. století byl pístový parní motor vytlačen na okraj technického zájmu a jeho produkce a vývoj téměř ustaly. V současnosti je možné nalézt pouze několik především historických pístových parních motorů v činnosti. Přesto se k němu některé firmy ve vývoji vrací kvůli jeho výhodám při malých výkonech (cca pod 100 kW) oproti turbínám (vyšší termodynamická účinnost).

Počáteční vývoj pístového parního motoru byl založen především na experimentálním bádáním, a to dost často náhodným pozorováním nějakého jevu. Postupem času, především ke konci 18 a v první polovině 19. století, byly položeny i teoretické základy studia chování látek při změně jejich stavu zvané termodynamika. Na základě zákonů termodynamiky mohl být parní motor nejen dále vylepšován způsobem, na který se bez teoretických základů pravděpodobně nepřišlo, ale vznikaly i zcela nové tepelné stroje jako například parní turbíny.

Praktické konstrukci parní turbíny předcházelo zpracování teorie proudění stlačitelné látky kanály. Přičemž asi nejzásadnější je rovnice pro rychlost plynu na výtoku z trysky a Hugoniotův teorém, který zdůvodňuje rozdílné chování podzvukového a nadzvukového proudění. První rovnici společnými silami odvodili Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant (1797-1886)-francouzský inženýr a Pierre Wantzel (1814-1848)-francouzský matematik v roce 1839 [25, s. 350], tedy v době, kdy nebyl ještě formulován první zákon termodynamiky pro otevřený systém ani definována entalpie, proto k odvození použili rovnici kontinuity a diferenciální tvar Bernoulliho rovnice [25, s. 5]. Svou rovnici zveřejnil Hugoniot někdy v roce 1886 [29, s. 43].

Vynálezci parních turbín stáli před obtížnou úlohou, protože tento nový druh stroje se musel, minimálně svými prametry, vyrovnat již propracovanému pístovému parnímu motoru nebo nabízet jinou upotřebitelnou výhodu. V tomto případě těmito výhodami byly vyšší otáčky, jednoduchost a klidný chod, díky kterým se parní turbína mohla uplatnit a dále rozvíjet.

První funkční parní turbínu v roce 1882 představil švédský inženýr a průmyslník Carl Gustava P. de Laval (1845-1913) – sestrojil turbíny s jedním rovnotlakým stupněm. Později tento typ turbíny vylepšil o konvergentně-divergentní trysky(5) pomocí nichž dosahovala pára nadzvukových rychlostí a turbína velkých otáček.

● 17 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
(5)Poznámka
Podle [25] uvedený typ vynalezl systémem pokus omyl, což by znamenalo, že Hugoniotův teorém v té době ještě neznal.
Schématické znázornění funkce Lavalovy turbíny
21.227 Lavalova turbína
vlevo schématické znázornění funkce Lavalovy turbíny [13]; vpravo soustrojí s Lavalovou turbínou z roku 1888 v řezu [3]. U této turbíny probíhá nejdříve expanze páry z vysokého tlaku v Lavalových tryskách. Po expanzi má pára vysokou rychlost a prouděním v kanálech rotoru ho roztáčí (kanály jsou tvořeny lopatkami viz pojem lopatkový kanál). Když v roce 1888 Gustav Laval představil světu svou turbínu dosahovala díky vysoké rychlosti páry na výstupu z trysek neuvěřitelných 30 000 ot.

Laval tuto turbínu nejprve zamýšlel pro pohon odstředivek na mléko, ale nakonec po nezdařených pokusech se zaměřil na propojení parní turbíny a dynama přes převodovku [20, s. 69].

Pro hospodárný provoz turbíny je důležitý co nejvyšší tlak páry, což u jednostupňové konstrukce turbíny Lavalova typu vede na vysoké otáčky. Problémem konstrukce parní turbíny s velkým výkonem a hospodárností se zabýval také brit Charles Algernon Parsons (1854-1931), který nakonec v roce 1884 navrhl a sestrojil vícestupňovou parní turbínu s přetlakovými stupni. Jeho první turbína sice dosahovala 18000 otáček za minutu, ale další konstrukce už měly otáčky menší. Nejprve jednu parní turbínu dodal do elektrárny v Chicagu a definitivně prosadil výhody parních turbín instalací do parníku Turbinia. Právě na lodích si parní turbíny začaly prosazovat nejvýrazněji:

Jedna z prvních konstrukcí soustrojí Parsonsovy turbíny s elektrickým generátorem a loď Turbinia
22.480 Představení prvních aplikací Parsonsových parních turbín
vlevo jedna z prvních konstrukcí soustrojí Parsonsovy turbíny s elektrickým generátorem [20]; vpravo Turbinie(6) (Autor fotografie: Alfred John West, River Tyne, 1897 [3]).
● 18 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
(6)Turbinia
V roce 1897 Parsons demonstroval na námořní přehlídce v Portsmouthu revoluční plavidlo poháněné třítělesovou parní turbínou (vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké). Každé těleso mělo svůj vlastní rotor, na němž byly tři lodní šrouby. Z počátku byla uvažována pouze jednotělesová turbíny s trojnásobným výkonem, ale výkon a otáčky byly tak velké, že i při použití tří lodních šroubů docházelo k jejich přetěžování a ke kavitaci, proto byl výkon rozdělen na tři tělesa a tři hřídele [27, s. 166]. V době spuštění Turbínie se lodě pohybovaly maximální rychlostí do 27 uzlů ovšem Turbinia dosahovala rychlosti 34 uzlů. To byl také důvod rychlého zavádění turbín u vojenských plavidel(6)

Především zpočátku měly parní turbíny větší spotřebu páry než parní stroje, ale tím, že se loď pohybovala mnohem rychleji byla na větší vzdálenost plavby spotřeba uhlí s parní turbínou nižší než u lodí s parním strojem [20, s. 115]. Další výhodou u civilních lodí bylo snížení vibrací, které parní stroje v podpalubí způsobovaly.

V současnosti jsou parní turbíny nejvýkonnější zdroje práce a dosahují jednotkového výkonu až 1500 MW. Jestliže pístový parní motor umožnil průmyslovou revoluci, potom parní turbíny umožnily elektrofikaci a jsou prakticky nenahraditelnými, i když existují i jiné technologie, ale s mnohem nákladnějším provozem.

Jde to i bez páry

Na začátku 19. století se parní pohony bezkonkurenčně rozšiřovaly pro svůj výkon a vytrvalost. Přesto měly spoustu nevýhod včetně nízké spolehlivosti, dlouhá doba startu ze studeného stavu (rozdělání ohně, nahřátí vody v kotli..), velký zastavěný prostor apod. Přitom v některých provozech byl požadavek pouze na občasný provoz, rychlý start důležitější než třeba účinnost, a tak se hledal alternativní pohon malého výkonu byť s vyšší spotřebou paliva. To byl rozhodující podnět k vývoji spalovacích či výbušných motorů [20, s. 50].

Od Huyghensových pokusů s pístovým motorem poháněný střelným prachem, či jiným pevným palivem, dál tuto myšlenku rozvíjelo mnoho vynálezců, ale bez úspěšných realizací pro praktické použití. Postupně začaly experimenty i s kapalnými a plynnými palivy, žel opět bez uplatnitelných výsledků. Ale během této doby byly vynalezeny plnící mechanismy a elektrické zapalování, tyto dílčí vynálezy zkombinoval Jean Lenoir (1822-1900) ve svém dvojčinném motoru z roku 1859 na svítiplyn s elektrickým zapalováním a přímým plněním (současné nasávání vzduchu a plynu bez předchozího promíchání). Motor byl výbušný, bez předchozí komprese směsi. Na rozdíl od pístového parního motoru musel být válec chlazen proti přehřátí:

● 19 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
Lenoirův plynový motor. 23.974 Lenoirův plynový motor
Motor byl velmi tichý díky šoupátkovým rozvodům a malým rozdílům tlaků. Ideální oběh tohoto motoru se nazývá Lenoirův oběh. Zdroj [20, u s. 48].

I když Lenoir svůj motor dále vylepšoval, a cyklus motoru rozdělil na čtyři doby (tzv. čtyřtaktní motor), dosahoval bez komprese jen malých výkonů a vysoké spotřeby. To byla příležitost pro jiné typy spalovacích motorů. Na vývoji nových konstrukcí se podílelo mnoho konstruktérů, ale přesto jsou většině lidí známá pouze dvě jména Nikolaus A. Otto (1832-1891) a Rudolf Diesel (1858-1913), oba Německé národnosti.

Během zlepšování konstrukce spalovacího motoru dospěl Otto k závěru, že výkon i snížení spotřeby lze dosáhnout kompresí palivové směsi před jejím zapálení(7). Celý cyklus motoru rozdělil na čtyři doby, a v roce 1877 se svým společníkem Eugenem Langenem (1833-1895) představil plynový motor nové konstrukce, jenž se v principu neliší od dnešních benzínových motorů [20, s. 53-55] s výbušným oběhem. Ottovu konstrukci pro mobilní aplikace na kapalná paliva výrazně nezávisle na sobě upravili Němečtí konstruktéři Gottlieb Daimler (1834-1900) a Carl F. Benz (1844-1929).

(7)Poznámka
Před tím významně zdokonalil tzv. atmosférický spalovací motor. Jednalo se o stojatý pístový motor, ve kterém byl píst z dolní úvrati vytlačen směrem nahoru explozí směsi. Po vyhoření směsi vznikly ve válci podtlak a tmosférický tlak zatlačil píst zpět do dolní úvrati a přitom vykonal práci [41, s. 60-63]. Jedná se o podobný princip, který navrhli dříve Huyghens a Papin dvěstě let před Ottou viz výše .
První Ottův, respektive Dieselův motor
24.975 První Ottův, respektive Dieselův motor
vlevo čtyřtaktní Ottův motor z roku 1878; vpravo první motor Dieselův (1894). Obrázky z [20, u s. 48].
● 20 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

Diesel svůj spalovací motor cílevědomě konstruoval pro co největší účinnost, tedy se záměrem dosáhnout co nejvyšší střední teploty přívodu tepla do oběhu tak, jak tvrdí zásady Carnotizace tepelného oběhu. To vyžadovalo co největší kompresi a palivo s vyšší zápalnou teplotou při daném tlaku, než je benzín. Diesel nejdříve musel vyřešit problém samozapálení palivové směsi během potřebné velké komprese(8). To vyřešil, tak že ve válci jeho motoru docházelo ke kompresi pouze vzduchu a až na konci komprese se vstříknulo pod vysokým tlakem palivo, které se okamžitě vzňalo. V roce 1895 spatřil světlo světa nový spalovací motor s rovnotlakým oběhem. Dieselovou konstrukci motoru v následujících desetiletí systematicky zdokonaloval Hugo Junkers (1859-1935) se záměrem jej použít nejprve v lodní dopravě a pak i v letectví, což se mu podařilo ve 20. letech dvacátého století, kdy jeho podnik jako první na světě začal dodávat takové motory pro nákladní automobily a velká letadla, přičemž spotřeba paliva byla asi o 80 % menší než u stejně výkoných benzínových motorů [28, s. 151].

(8)Historické způsoby zapálení hořlavé směsi ve spalovacím motoru
Dříve se používalo u plynových motorů k zapálení směsi ve válci otevřeného ohně. Stále hořící plamen byl mimo válec vkomůrce, ze které se část plamene nasála do další komůrky v pohyblivém šoupátku, které dopravilo tento plamen do válce [41, s. 78, 84, 134]. To omezovalo otáčky motorů cca na 200 min-1. Výrobní problémy s tímto druhem zapálení rostly s kompresí, protože se zvyšoval požadavek na těsnost šoupátek. U prvních plynových motorů se také používalo zapálení elektrickou jiskrou. Motor vyžadoval elektrickou baterii a přerušovač, ale díky stavu elektrotechniky tento způsob byl nespolehlivý a dovoloval otáčky motoru jen asi 250 min-1. Pro malé kompresní poměry a vyšší otáčky vymyslel Daimler zapálení směsi kombinací vysokohého tlaku a vysoké teploty speciální vložky ve válci. V takovém případě byl válec a píst tepelně izolovaný od okolí [41, s. 120] – při rozjezdu ze studeného stavu motoru se vložka zahřála plamenem zvenčí (tzv. žárovou trubkou). Nakonec se po několik desetiletí používalo magnetové zapalování vynalezené německým elektrotechnikem Robertem Boschem (1861-1942). To bylo založeno na generování elektrického pulzu o vysokém napětí pomocí dynama synchronizovaného s otáčkami motoru [42]. Takový způsob umožňoval vyšší otáčky motoru. Spolehlivost poněkud klesá s klesajícími otáčkami motoru kvůli poklesu napětí a tak se dnes používá dynamoelektrické zapalování pomocí kondenzátorů a elektrických baterií.
Záložní dieselagregát servovny. 25.973 Záložní dieselagregát servovny
Dieselagregát(9) Phoenix Zeppelin CAT o výkonu 400 kW, objem motoru 14,6 l, objem palivové nádrže je 950 l, spotřeba paliva při 100% zátěži 99,9 l·h-1, při 50% zátěži 52,7 l·h-1. Ve vypnutém stavu palivo neustále cirkuluje a je předehříváno na teplotu kolem 50 °C, kvůli rychlejšímu startu (převzetí jmenovité zátěžeji již 20 s po startu [40]). Zdroj [24].
● 21 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
(9)Spojení spalovací motor – elektrický generátor
První komerčně úspěšné soustrojí se spalovacím motorem a elektrickým generátorem nabízel až Daimler [41, s. 150, 188]. Od roku 1890 jeho továrna nabízela dokonce i pojízdné zařízení pro elektrické osvětlení, ve kterém elektrický generátor byl poháněn spalovacím motorem [41, s. 298].

Ještě před Ottou a Diselem přišel s myšlenkou zvýšení účinnosti plynových motorů pomocí komprese vzduchu Američan George Brayton (1830-1892), který v roce 1873 zkonstruoval spalovací motor se dvěma pracovními válci. V jednom válci probíhala komprese výbušné směsi, která na konci komprese byla přefouknuta do druhého válce, kde byla zápalena a vykonala expanzi. Tento oběh je podobný Dieselovu, ale rozšířený o izobarický výfuk. Oběh se dnes běžně nazývá Braytonovův oběh. Samotný tepelný oběh už ale znal Prescott James Joule (1818-1889) [31, s. 255] a John Ericsson (1803-1889), který ho použil ve svém teplovzdušném motoru [26, s. 310] v 1833. Braytonův patent také přispěl k vývoji Ottova čtyřdobého spalovacího motoru [41, s. 78].

Braytonův oběh je ale ve skutečnosti pro pístový motor nevhodný, protože vyžaduje velké zdvihy. Lépe je tento oběh realizovat v točivém stroji tj. soustrojí s turbokompresorem a turbínou – plynová turbína, a pokud toto soustrojí obsahuje spalovací komoru je v Česku používán pojem spalovací turbína. Ve spalovací turbíně se vzduch stlačuje v turbokompresoru, následuje smíchání s palivem a spalování ve spalovací komoře, nakonec horké spaliny expandují v turbíně podobně jako pára v parní turbíně. Práce z turbínové části je využita pro pohon turbokompresoru a přebytek práce může pohánět například elektrický generátor. Takové soustrojí se spalovací turbínou si poprvé patentoval Franz Stolze a to již v roce 1872, i když myšlenka plynových turbín je mnohem starší, ale bez kompresní části [33, s. 3]. Takové soustrojí sice nevypadá složitě, ale vyrobit skutečně funkční stroj byl problém především v realizaci turbokompresoru a nízké teploty spalování dané materiály turbíny. O stavbě použitelné spalovací turbíny bylo možné uvažovat až po dopracování teorie turbín a turbokompresorů a zvládnutí jejich konstrukce.

První turbokompresor radiálního typu byl zprovozněn v roce 1906 Francouzem Augustem Reteauem (1863-1930) [32, s. 22]. Byl sice hospodářsky využitelný pro kompresi vzduchu o velkém objemu, ale jeho příkon byl stále velký. To nezabránilo rozšíření turbokompresorů v průmyslu (stlačený vzduch byl čistý), ale pro využití ve spalovací turbíně to stále nestačilo a první reálně využitelnou spalovací turbínu postavili a spustili ve švýcarském podniku Brown Boveri až v roce 1939 [33, s. 4]. Soustrojí dosahovalo výkonu 4000 kW. Soustrojí obsahovalo jednu velkou, několik metrů dlouhou, spalovací komoru. Jednalo se tedy, z denšního pohledu, o konstrukci spalovací turbíny se samostatnou spalovací komorou:

● 22 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
Ve strojovně první spalovací turbíny a Hans von Ohain vedle repliky proudového motoru své konstrukce He S 3B, který byl jako první použit k pohonu letounu
26.980 První spalovací turbíny
vlevo ve strojovně první spalovací turbíny 1939 – pán s buřinkou je Aurel Stodola – velká trubka nad hlavou pracovníka úplně vpravo je spalovací komora; vpravo Hans von Ohain vedle repliky proudového motoru HeS3B, který byl jako první použit k pohonu letounu – všimněte si velikosti spalovací komory u levého ramene. Hans von Ohain při stavbě proudových motorů využil teorii Aurela Stodoly [34, s. 144]. Obrázky byly převzaty z [36], respektive [37].

Těsně před počátkem druhé světové války už probíhal už také intenzivní vývoj proudového motoru především v Německu a ve Velké Británii. Největšími problémy bylo spalování – přesněji velikost spalovací komory, vysoké teploty a velká spotřeba paliva [34, s. 137], [47]. Především bylo nutné vytvořit malou spalovací komoru o velkém výkonu a zajistit chlazení lopatek prvních stupňů turbínové části.

Zprovoznit první letouny s proudovým motorem se podařilo téměř současně na německé straně Hansu von Ohainovi (1911-1998) v srpnu 1939 a Franku Whittlemu (1907-1996) v květnu 1941 na Britské straně [37, s. 83]. Co bylo zajímavé, takové motory byly časově méně náročné na výrobu, oproti spalovacím motorů pro letadla. Výroba proudového motoru zabrala téměř desetkrát méně času (30005000 člověkohodin versus 700 člověkohodin) [34, s. 119]. Dnes je spalovací turbína tradiční strojírenský produkt.

Elektřina

První generátorem elektricky nabitých částic byl žlutooranžový jantar. Filosof antického Řecka Tháles z Milétu (625-546 př. n. l.) popsal jeho schopnost dočasně přitahovat lehké předměty (pírka, lístky...), poté co ho třel hadříkem . O další větší pokrok se postaral Angličan Stephen Gray (1670-1736), který objevil někdy v letech 1727 až 1729, že nabité částice, respektive elektřinu lze přenášet pomocí vodiče elektřiny (nejlépe kovový drát) z tělesa na těleso a klasifikoval i nevodiče elektřiny. Nizozemec Pieter van Musschenbroek (1692-1761) v roce 1745 objevil, že elektřinu lze hromadit a skladovat například ve skleněné nádobě s vodou s kovovým povlakem (elektrický kondenzátor). S pečlivým využitím všech poznatků o vlastnostech elektrických jevů, a to především na základě experimentů Itala Luigiho Galvaniho (1737-1798), sestrojuje Ital Alssendro Volta (1745-1827) v roce 1800 elektrickou baterii (tzv. Galvanický článek). Podrobněji o objevech z oblasti elektrofyziky v [38, s. 27-62], [45].

● 23 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

Teprve Galvanický článek byl zdrojem stáleho elektrického proudu a otevřel cestu vynálezům elektrických spotřebičů. Nejdříve se elektřina používala v elektrochemii k rozkladu vody a výrobě vodíku či jiných prvků rozkladem dalších chemických sloučenin, a k pokovování. Pomocí elektrolýzy byly objeveny i některé nové prvky. Započaly experimenty s různými typy elektrických svítidel. V roce 1831 objevuje Angličan Michael Faraday (1791-1867) elektromagnetickou indukci a sestrojuje magnetoelektrický generátor (buzení zajišťují permanentní magnety). Následují další vynálezy spotřebičů jako telegraf, elektrický motor a obloukové lampy, které se používaly na majácích a příležitostně ve společenských budovách šlechty. Musí se však pro napájení těchto spotřebičů stále užívat baterií, protože elektrické generátory Faradayova typu poskytují střídavý proud nestálé intenzity usměrňovaný v komutátoru na stejnosměrný proud [20, s. 61]. Teprve v roce 1870 Belgičan Zénobe Theofil Gramme (1826-1901) sestrojuje komerčně úspěšné a spolehlivé dynamo (generátor stejnosměrného proudu). Využil objevu elektromagnetu Němce Wernera Siemense (1816-1892) a prstencovou kotvu Itala Antonia Pacionttiho (1841-1912). Později byly dynama, respektive alternátory konstrukčně zlepšována, ale už nešlo o revoluční řešení.

4. září 1882 Američan Thomas Alva Edison (1847-1931) zprovozňuje první veřejnou elektrickou síť v New Yorku v Perlové ulici tj. veřejnou elektrárnou je myšlen centrální zdroj stejnosměrného proudu, který je rozváděn do budov po celé ulici pomocí zakopaných vodičů. Do té doby bylo nutné v budově, která měla mít elektrické spotřebiče instalovat parní stroj s dynamem, což přinášelo velké komplikace (hluk, vibrace, kouř) především u soukromých rezidencí bohatých osob, které se mohly vybavit svá sídla drahým elektrickým osvětlením.

Za první elektrárnu na území Česka je považována instalace dynama v Žižkovské plynárně v Praze za přispění Františka Křižíka (1847-1941) v roce 1888 (spuštěna 1889). Vyrobená elektřina byla využívána k osvětlení. 7. dubna 1900 byla spuštěna první elektrárna na našem území – elektrárna Holešovice 5x800 kWe.

Strojovna Budapešťské elektrárny 1895, [14]. 27.229 Strojovna Budapešťské elektrárny 1895, [14]
● 24 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

K přenosu elektřiny z místa výroby do místa spotřeby se využívá především střídavý proud. V počátcích elektrifikace se ale k tomu využíval stejnosměrný proud prosazovaný Edisonem. Zakrátko se ale prosadil proud střídavý, kvůli tomu, že jej bylo možno distribuovat o vysokém napětí. Generátory střídavého proudu nezávysle na sobě sestrojili, s využitím myšlenky točivého magnetického pole, Srb Nikola Tesla (1856-1943) v roce 1885 a Galile Ferraris (1841-1897) v téže době. Pro dálkový přenos elektřiny se vyplácí vysoké napětí vzhledem k menšímu poměru ztrát k přenesenému množství elektřiny. Stejnosměrný proud bylo také možné vyrábět o vysokém napětí kvůli účinnějšímu přenosu, jenže konečný spotřebič musel být také konstruovaný na vysoké napětí – v té době nebylo možné efektivně transformovat stejnosměrný proud na nižší napětí(10). Pricip transformátoru střídavého proudu byl popsán a experimentálně ověřen už Faradayem, ale prakticky využitelný transformátor pro dálkový přesnos elektřiny sestrojili až v roce 1882 Lucien Gualard (1850-1888) a John Dixon Gibbs (1834-1912). Komerční výtězství používání střídavého proudu znamenalo vybudování vedení střídavého proudu od vodní elektrárny na Niagraských vodopádech do blízké zatím účelem vybudované průmyslové zóny a především do města Buffalo vzdálené 40 km [38].

(10)Poznámka
Proto se zpočátku elektrifikace používal pro přenos stejnosměrný proud o nízkém napětí, což mělo za následek až 80% ztráty v přenosové soustavě, a spotřebič mohl být nejdále asi 0,75 km od zdrojového dynama. Podobně jako za oceánem, tak i u nás byly zastánci jak stejnosměrného přenosu (František Křižík) tak střídavého (Emil Kolben (1862-1943), i když bývalý Edisonův zaměstnanec).

V současnosti se elektřina (ve velkých elektrárnách) vyrábí v rotační generátorech střídavého proudu(11) v rozmezí 6,3 kV ...20 kV, potom se jeho napětí v trafostanici zvyšuje na 400 kV k dálkovému přenosu. Tato vysokonapěťová soustava se nazývá přenosová soustava. Nízkonapěťová soustava od trafostanic ke spotřebiči o různých napětí se nazývá distribuční soustava. Ztráty v přenosu jsou až 6 % (závisí na hustotě zdrojů). Přenosová soustava na našem území je velice hustá, ale i přesto se občas nějaké vedení vysokého napětí ještě staví např. kvůli nové elektrárně nebo k posílení tranzitní kapacity přes naše území.

(11)Poznámka
Pro sítě 50 Hz se používají generátory pro 3000 min-1 (dvoupólový generátor), 1500 min-1 (čtyřpólový) případně 750 min-1 (osmipólový) u turbosoustrojí vodních elektráren i vícepólové generátory pro nižší otáčky.
● 25 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
Schéma distribučních a přenosových sítí ČR 110 až 400 kV, stav k 1.1. 2007, [10].
28.230 Schéma distribučních a přenosových sítí ČR 110 až 400 kV, stav k 1.1. 2007, [10]

Vysoké napětí je většinou realizováno jako nadzemní zavěšené na sloupech, v některých případech je vedeno podzemím. Výhodou nadzemního vedení je, že je levnější než podzemní. Nevýhodou je narušení rázu krajiny a vodič je neustále vystaven přírodním vlivům. Především námrazy v posledních letech trápí rozvodné závody. Běžně bývá navrženo na nosnost do 3 kg·m-1 námrazy. Ale například v zimě 2005 dosahovala námraza až 18,9 kg·m-1, což poškodilo zejména v Německu mnoho kilometrů vedení. Dokonce pokud nedojde k přetržení lana může dojít k deformaci sloupu. Naopak podzemní vedení je před přírodními živly obvykle dobře chráněno, ale je velice nákladné a realizuje se pouze v husté zástavbě ve městech a obvykle je ve společném tunelu s dalšími inženýrskými sítěmi.

Elektrické spotřebiče (alespoň ty pro domácnosti) nejsou konstruovány na vysoké napětí (technické řešení, cena, bezpečnost). Proto je nutné v cílové oblasti vysoké napětí snížit na požadované napětí, pro případ domácností a běžné zástavby se jedná o nízké napětí 400 V se třemi vodiči.

Elektrická energie je relativně snadno transformovatelná mnoha způsoby na mnoho druhů energií, proto je považována za tzv. "ušlechtilou energii".

● 26 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

Jaderná energetika

V jaderné energetice je využíváno exotermických procesů v jádrech atomů. V energetice se využívá energie uvolňované při štěpení jader atomů. Energetické využití energie uvolňované při jaderné syntéze lehkých jader (slučování lehkých jader tzv. termonukleární reakce) lehkých jader je v současnosti pouze předmětem výzkumu. Uvolňování velkého množství energie při jaderné syntéze se uplatnilo v neřízené podobě u termonukleárních zbraní:

Příklady jaderných reakcí, při kterých se uvolňuje energie
30.232 Příklady jaderných reakcí, při kterých se uvolňuje energie
(a) štěpná reakce; (b) jaderná syntéza jader vodíku.

Štěpná reakce byla objevena německých fyzikem Otto Hahnem (1879-1968) v roce 1938, a teoreticky správně zdůvodněna byla v témže roce rakouskou fyzičkou Lise Meitnerová (1879-1968) [39, s. 122]. Řízená štěpná reakce probíhá v palivu umístěného v jaderném reaktoru. První štěpný reaktor byl spuštěn 2. prosince 1942 v Chicagu, projekt řídil Enrico Fermi (1901-1954). Reaktor měl výkon přibližně necelý kilowatt:

1942 Chicago kresba zachycuje spouštění prvního jaderného reaktoru.
30.233 2 prosinec 1942 Chicago – kresba zachycuje spouštění prvního jaderného reaktoru
Autor: Gary Sheehan (1957) [3].

První komerční jaderné elektrárny se začaly uvádět do provozu v padesátých letech dvacátého století. První jadernou elektrárnou spuštěnou v ČSSR byla elektrárna Jaslovské Bohunice v roce 1972 (Slovensko, blok A1, palivo: přírodní uran). V současnosti jsou v ČR v provozu dvě jaderné elektrárny u Dukovan a u Temelína, jejich výkon představuje 22 % celkového instalovaného výkonu a cca 30 % procent netto vyrobené elektřiny v ČR (data platná k pololetí roku 2005).

● 27 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●
Příklad tlakovodního reaktoru (VVER 1000), [11]. 31.234 Příklad tlakovodního reaktoru (VVER 1000), [11]

Tepelný výkon reaktorů se pohybuje od několik kilowatttů (experimentální) přes několik desítek megawattů (lodě, ponorky) až po jednotky GW (elektrárny).

Čerstvým palivem pro reaktory bývá obohacený přírodní uran, který není příliš nebezpečný (velmi nízká radioaktivita), ale při štěpení vznikají radioaktivní produkty, které palivo "znečišťují" a jeho objem dělají nebezpečným radioaktivním odpadem. Tento odpad je nutné skladovat bezpečně i po dobu několika stovek tisíc let. Proto posledním vývojovým stupněm reaktorů založených na štěpení jader jsou rychlé reaktory schopné udržovat štěpnou reakci i v použitém palivu (tento typ jaderného reaktoru je zatím v provozu v Rusku – BN 600 a Francii – Superphénix). Tímto se podstatně snižuje objem nebezpečných látek nutné k dlouhodobému uskladnění.

Termonukleární reaktor typu TOKAMAK. 32.235 Termonukleární reaktor typu TOKAMAK
Popis funkce termonukleárního reaktoru je uveden v [47, nad id79]. Obrázek [15].
● 28 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

V současnosti se také intenzivně pracuje na vývoji termonukleárního reaktoru. V červnu 2005 podepsali zástupci Evropské unie, USA, Japonska, Číny, Ruska a Jižní Koreje smlouvu o společné spolupráci na budování jaderného reaktoru založeného na principu jaderné syntézy pod pracovním názvem ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) o výkonu 500 MW.

Jak člověk začal transformovat energii ze Slunce přímo

Je to hlavní a nezbytný zdroj energie, který se vyskytuje celoplanetárně. Sluneční energii člověk využívá přímo i nepřímo v různých formách (fosilní paliva, biomasa, vodní energie, větrná energii apod).

Sluneční energie se na Zemi dostává ve formě elektromagnetického záření o vlnové délce odpovídající viditelnému spektru. Na hranici atmosféry Země dopadá přibližně 1350 W·m-2.

Sluneční energii lze pomocí technologií využívat i přímo a nespoléhat se tedy pouze na přírodní procesy (růst energetických plodin a pod.). Například ohřev vody pomocí solárních kolektorů už není výjimkou ani v našich zeměpisných šířkách. Možnou konstrukci stroje, který by využíval přímo sluneční energii na energii mechanickou představil John Ericsson v roce 1872. Jednalo se o sluneční parabolu v jejíž ohnisku byl Stirlingův motor. Realizace se tato koncepce dočkala v roce 1901 s tím rozdílem, že Stirlingův motor byl nahrazen parogenerátorem na výrobu páry pro parní stroj. Velice rychle se rozšiřuje i výroba elektřiny pomocí fotovoltaických systémů (přímá přeměna elektromagnetického vlnění na energii elektrickou):

Přímé využití slunečního záření pomocí Stirlingova motoru. 33.237 První sluneční parobola, USA, Pasadena, Calif 1901
V ohnisku paraboly je umístě parogenerátor na výrobu páry pro parní stroj. Obrázek [16].

V současnosti přímá výroba energií ze sluneční energie netvoří podstatný podíl na celkové energetické výrobě, ale lze očekávat významný růst v této oblasti.

● 29 ●
● 1. Historie transformačních technologií ●

Pár slov na závěr

Mimo uvedené zdroje energií a nástroje k jejich transformaci existuje i mnoho dalších. Například vodíková energetika, geotermální energie a pod. Pro zajištění spolehlivých dodávek energie s ohledem na hospodářské, politické a ekologické dopady není důležité nalézt jeden dominantní universální zdroj, ale hledat rovnováhu mezi využíváním jednotlivých zdrojů a technologií tzv. energetický mix. V současnosti se toto potvrzuje především z geopolitického hlediska.

● 30 ●

Bibliografická citace článku

ŠKORPÍK, Jiří. Historie transformačních technologií, Transformační technologie, 2006-08, [last updated 2018-05-23]. Brno: Jiří Škorpík, [on-line] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z https://www.transformacni-technologie.cz/01.html.

©Jiří Škorpík, LICENCE


Koupit celý článek za 60 Kč
Často kladené dotazy, informace o prodeji a nabídku dalších e-knih tohoto webu naleznete zde.